RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  DOLINA WISŁOKA SP Z O. O., ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi oraz realizacją przysługujących praw proszę kontaktować się z Administratorem na wyżej podany adres lub na adres e-mail: biuro@dolinawisloka.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 3. Przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO
 4. realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa np. ustaw podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, itd. – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku  z przepisami krajowych ustaw podatkowych
 5. realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, odpowiedzi na zapytania zainteresowanych ofertą, prowadzenia korespondencji dot. prowadzonej działalności w formie papierowej, mailowej, telefonicznej oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty do tego upoważnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. ubezpieczycielowi w celu ubezpieczenia osób, korzystających z oferowanych usług Spółki.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ww. celów. W przypadku wykonaniu umowy, zamówienia o po tym czasie przez wymagany okres zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa min. dotyczy to zobowiązań podatkowych, które przedawnią się z upływem 5lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub w oparciu o uzasadniony interes administratora gdy wymagany jest dłuższy czas – np. egzekucja należności z niej wynikająca, przez okres istnienia roszczeń.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia praw mogą wynikać z odrębnych przepisów prawa.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia, umowy lub wystawienia faktury. Nie podanie danych skutkuje nie możnością realizacji celów wymienionych w pkt. 2.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Prezes zarządu

Doliny Wisłoka Sp. z o. o.